องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ให้ยั่งยืน
       เพื่อเป็นการทำให้ดูเป็นตัวอย่างถือว่าเป็นการถ่ายทอดของผู้อาวุโส หรือผู้เฒ่าผู้แก่ และเป็นการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่ายระดับบุคคล ระดับกลุ่มให้มาก
เพราะได้...
 
  การเรียนรู้ภูมิปัญญาหลากหลายและเป็นการอนุรักษ์ประเ...
   โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2558
  โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555
  งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำงบประมาณ 2556 ...
  งานเปิดใช้ปะปา หมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่ ตำบลคอนฉิม อ...
  นายอำเภอแวงใหญ่ พบปะพนักงานส่วนตำบลคอนฉิม
  กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
  บุญกฐินสามัคคีตำบลคอนฉิม ประจำปี ๒๕๕๕
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  โครงการส่งเสริมจริยธรรมในครอบครัว
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม