องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 

 
นายทวีสิทธิ์  พุ้ยน้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
 
นายบุญเฮียง  โคตรมณี 
นายวิวัฒน์  จันทะภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
นายสุเทพ  โคตรมณี
-ว่าง-
นายยุ  กะลาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางสาวพรชนก  ขัวโคตร
นายบุญเฮียง  โคตรมณี 
นายประวิทย์  เขตชมภู
นางฉวีวรรณ  วิลัยวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
-ว่าง-
นายทองมี  เกิดเดช
-ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายช่วง  กรมนคร
นางสายทิพย์  ลามา 
นายวิวัฒน์  จันทะภา 
 นายทรงธรรม  พิทักษ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 

 

 

นายทวีสิทธิ์  พุ้ยน้อย
นายสง่า  เงินไธสง
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9