องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายสมบัติ ชำกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวาสนา แวมประชา
นายคมสัน  บาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล