องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
กองคลัง

บุคลากรคลัง


นางจิตติมา นามโสม
ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม


นางพัชรินทร์ สมองาม
นางสาวจรินทร์ทิพย์  หาญศรี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

        
**ว่าง**
นางสาวจริญา  กางทา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

นางสาวธัญลักษณ์  คุ้มไข่น้ำ  นางพัชราภรณ์  จันทภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   

นางทิพเนตร  เบ้าบัวเงิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้