วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น หมายเลข ๐๐๔-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น หมายเลข ๐๐๔-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านบ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยวตอนบน จากนานางสวา ปลัดศรีช่วย ถึง นานายกุล โทมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการยกระดับดินพร้อมกับลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึงบ้านดอนโจดตอนบน นานางเกียม เข็มผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการคอนฉิมพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้คัดแยกเพาะกล้าคอนฉิมพอเพียง ถังขยะเปียกเจาะก้นพร้อมฝา จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ โดยการขุดฝังกลบและถมดิน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการต่างๆ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง