องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ติดต่อเรา

  ชื่อ +  
นายสมบัติ ชำกุล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@konchim.go.th
 

  ชื่อ +  
นายอิทธิกร  ขาวดี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@konchim.go.th
 
 
  ชื่อ +
 รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@konchim.go.th
 
  ชื่อ +  นางจิตติมา สืบสมุทร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@konchim.go.th
 
  ชื่อ +  นายปริญญา เนื่องโนราช
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนโยธา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@konchim.go.th
 
  ชื่อ +  
- รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง + รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@konchim.go.th