วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2566
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม www.konchim.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจัดทำป้ายบอกทางหมู่บ้าน ภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายหลังโรงพยาบาลแวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการไถกลบบ่อขยะ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายลำห้วยหนองเอี่ยน - สุดเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยว - หนองเอี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำกัดเซาะและท่วมขัง ภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยแก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายเลี้ยง กัมหาวงศ์ ถึง บ้านนางทองวาส กิ่งมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง