วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายระบบอินฟาเรด จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อเป็นการให้บริการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เบื้องต้นแก่ประชาชนในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างเกราะป้องกัน ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดอนโจด ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ -๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในช่วงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง