วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง และพัดลมติดเพดาน จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที ๘ ถนนสายดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ถนนสายบ้านโคกสว่าง-ศูนย์ข้าวแตนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านพ่ออนันต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Cannon C๕๐๓๐i จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน ๓๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระจกโค้งมน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง