วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
วัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนดิน โดยการลงหินคลุก ภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนใหญ่ (สายวัดกู่แก้ว) และ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสว่าง (สายบ้านโคกสว่าง - ศูนย์ข้าวแตนสายทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ (ถนนสายบ้านโคกสว่าง-บ้านห้วยยาง) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านโนนใหญ่-บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านโนนใหญ่-บ้านป่าแดงพร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๕ ราย งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง และพัดลมติดเพดาน จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง