วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างบห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้านโดยการยกระดับบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงท่าเยี่ยม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง