วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดงท่าเยี่ยม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการถางป่าขุดตอ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๔ บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำเจลล้างมือ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง