วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง ตีเส้นจราจรไม่ชัดเจนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านโนนเก่าน้อน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง