วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดอนโจด ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับให้กับโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้ปฏิบัติงานในด้านงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนที่กักตัวได้มีชุดเครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.konchim.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง