วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูงชนิดบานประตูเหล็กเปิด-ปิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการเข้าใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างบริการจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ในการปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง