วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ในการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายคุ้มโสกดู่-โคกป่าชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายแยกนาดาบชาย-ทางเชื่อมบ้านหนองทุ่ม ต.ใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยเสือเขี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พรมกำมะหยี่) เพื่อใช้ในงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในช่วงระหว่าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในช่วงระหว่าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง