วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ สายบ้านโคกสว่าง-บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (สายนาแม่อัมพร จันทะภา -นาแม่สมหวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ (สายหนองแดง -บ้านห้วยแก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ สายดอนปู่ตา-นานายสามารถ วรแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สายวัดกู่แก้วชัยราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สายวัดกู่แก้วชัยราม-แยกนานายแช่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายนาแม่หนู-นาพ่อหนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายหน้าโรงพยาบาลแวงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ (สายหลังโรงเรียนบ้านคอนฉิม-นาพ่อเซ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง