วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านดอนโจด-บ้านโนนเก่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายสังกะสีโครงเหล็ก จำนวน ๖ ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ห้ามเผา ขยะมูลฝอย เศษหญ้า ป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายนาพ่อบุญเพิ่ม ชัยสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายบ้านดงบัง - แยกบ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ สายนาพ่อเสวียน-นาแม่จันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ คลองเหนียง บ้านคอนฉิมพัฒนาหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง และเติมน้ำยาสารเคมีดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่ตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง