วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพ ทะเบียน ผก ๗๗๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๐-๕๐-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 101-03 ถนนสายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 - บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนาพ่อสุภีร์ ถึง บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายนาพ่อบุญอ้ม (หลังบ้านพ่อทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายบ้านพ่อสุพิน ศรียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายบ้านพ่อสุพิน ศรียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายนาพ่อบุญอ้ม (หลังบ้านพ่อทวีสิทธิ์ พุ้ยน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนาพ่อสุภีร์ ถึง บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายบ้านพ่อสุพิน ศรียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายปู่ตา ถึง สายหนองสามเหลี่ยมไปบ้านท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง