วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน - ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน-ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอีแต๋นบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆข ๒๘๘ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแขวนฝ้าเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเครื่องเสียงชุดใหญ่พร้อมคนขับและผู้ควบคุมเครื่องเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีกิจกรรมบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าวชาวอีสาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๒ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๒ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง