องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพาณิชย์ อบต.คอนฉิม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
งานส่วนโยธา อบต.คอนฉิม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

ประวัติและความเป็นมา
 

                                เมื่อประมาณ พ.ศ.  2314  ได้มีคนกลุ่มคนอพยพกลุ่มหนึ่ง นำโดย  นายขุน  มันลา  ซึ่งอพยพมาจากอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบเห็นทำเลที่เหมาะสมเป็นที่ราบกว้างเป็นเนินเตี้ยและอยู่ติดลำห้วยหนองเอี่ยนเหมาะสมกับการตั้งบ้านเรือน  จึงได้ตกลงใจตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณดังกล่าว  โดยนายขุน ได้แบ่งกลุ่มคนออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยกลุ่มที่ 1  อยู่กับนายขุน  มันลา  มีจำนวน  13  ครอบครัว   กลุ่มที่สองได้พาไปตั้งบ้านเรือนที่บริเวณบ้านแวงใหญ่ ซึ่งมีหนองโบสถ์  เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และยังสามารถใช้น้ำจากลำห้วยหนองเอี่ยนซึ่งห่างออกไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  1,500  เมตร เพื่อการเพาะปลูกได้ด้วยและกลุ่มที่สามนายขุน  มันลา ได้นำพาไปตั้งงานเรือนอยู่ที่บ้านดงบัง โดยอาศัยลำห้วยหนองเอี่ยน หนองสรวง และหนองโนเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และใช้ในการเกษตร

 

                                ในปีต่อมา  นายขุน  มันลา ได้ชักชวนหมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและห่างไกลไปแจ้งที่อยู่เพื่อขอขึ้นทะเบียนกับอำเภอชนบท มณฑลอุดรธานี ขณะนั้นยังไม่ได้รวมหมู่บ้านเป็นตำบล เมื่อปี  2435 รัชกาลที่ 5  ได้โปรดเกล้าฯให้หมู่บ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันรวมตำบล และให้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ขึ้นปกครองดูแล เมื่อนายขุน  มันลา  ทราบข่าวจึงได้รวมกลุ่มหมู่บ้านใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลเสนอรวมกันเป็นตำบลโดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมเห็นว่านายขุน  มันลา  เป็นผู้อาวุโสและมีความสามารถจึงพร้อมใจกันยกบ้านคอนฉิมเป็นที่ตั้งของตำบล (ซึ่งเป็นพื้นที่เท่ากันกับพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ในปัจจุบัน) โดยมีเขตติดต่อด้านทิศตะวันออกจดตำบลหัวทุ่ง  ทิศตะวันตกจดลำน้ำชี ทิศเหนือจดลำห้วยบง และทิศใต้จดตำบลก้านเหลืองต่อมามีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง  13  หมู่บ้าน  คือ  บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1  บ้านโนนทอง  หมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่นาเพียง หมู่ที่ 4 บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 5 บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ 8 บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระรอก  หมู่ที่ 10  บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 11  บ้านหนองแดง  หมู่ที่  12  และบ้านดงบัง  หมู่ที่  13  ทีกำนันปกครองตามลำดับจนถึงปัจจุบัน  คือ  นายตังตาสิงห์ศร ขุนคอนฉิมธุระเขต(ก่อนปี  พ.ศ.  2452) ทั้ง  2 คนพักอยู่บ้านแวงใหญ่  ขุนมังคานุลักษณ์  (2454-2465)  พักอยู่บ้านคอนฉิมนายกว้าง  ไพรศรี  (2465-2479) พักอยู่บ้านดอนหัน  นายเลี้ยง (ดำรง)  สารมะคุณ  (2479-2498) พักอยู่บ้านดงบัง  นายขาว พรมราษฎร์  (2498-2517)  พักอยู่บ้านหนองกระรอก  นายสมาน   พงษากลาง(2517-2536)  พักอยู่บ้านคอนฉิม   นายสุพจน์   จันทาทุม  (2536-2544)  พักอยู่บ้านโนนเก่าน้อย  และนายสมบัติ  ชำกุล  (2545 2551)  พักอยู่บ้านคอนฉิม  หมู่ 9 นายสุภาพ  หลงแก (2551-ปัจจุบัน) พักอยู่บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 

                                ต่อมาปี  พ.ศ.  2492  บ้านโนนทองขอแยกจากตำบลคอนฉิมไปตั้งเป็นตำบลโนนทอง ปีพ.ศ. 2511 บ้านใหม่นาเพียงขอแยกเป็นตำบลใหม่นาเพียง และเมื่อปี  พ.ศ.  2522  บ้านแวงใหญ่ขอแยกเป็นตำบลแวงใหญ่ปัจจุบันตำบลคอนฉิมมีเขตติดต่อ คือ  ทิศเหนือจดตำบลใหม่นาเพียง  ทิศใต้จดตำบลใหม่นาเพียง  ทิศตะวันออกจดตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล  และทิศตะวันตก  จดตำบลโนนสะอาดและตำบลวังแสง  อำเภอชนบทมีหมู่บ้านในเขตปกครอง  จำนวน  9  หมู่บ้าน  คือ  บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1  บ้านโนนใหญ่  หมู่ที่  2  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  3 บ้านดงบัง  หมู่ที่  4  บ้านป่าแดง  หมู่ที่  5  บ้านดอนโจด  หมู่ที่ 6  บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 7  บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9

                                ในพื้นที่ตำบลคอนฉิม มีโบราณสถานสมัยอารยะธรรมทวารวดี   คือ  วัดกู่แก้วชัยวนาราม  ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวบ้านหมู่บ้านข้างเคียง  มีโรงพยาบาลแวงใหญ่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออยู่ในพื้นที่มีพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ตั้งอยู่บ้านคอนฉิม มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 โรง  มีวัด  8  แห่ง  สำนักสงฆ์ 4  แห่ง  มีสถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง  มีถนนสายหลักของกรมทางหลวง

คือ สายชนบท-กุดรู