วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะยางรถยนต์ จำนวน ๔๐ ถัง เพื่อบริการให้ประชาชนใช้ในการเก็บขยะมูลฝอยเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายหนองสามเหลี่ยม
30  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายหนองสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการเข้าใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูงชนิดบานประตูเหล็กเปิด-ปิด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง