วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๗-๐๐๐๙ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องบันทึกอุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๕-๐๐๑๐ พร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง รวมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ในการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ สายคุ้มโสกดู่-โคกป่าชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายแยกนาดาบชาย-ทางเชื่อมบ้านหนองทุ่ม ต.ใหม่นาเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง