วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัดสุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องสังฆทาน ผ้าอาบน้ำฝน และเทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายพระสงฆ์ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาจารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา จารีตประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ ป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง