วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2562
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ เพื่อนำมาทำการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตตำบลคอนฉิมที่เกิดความชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อเป็นวัสดุใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมติดผนัง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง