วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดอนโจด ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ -๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ดื่มในช่วงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยุเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเอนกประสงค์ไฟเบอร์หน้าเหลี่ยม ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกรอบรูปขอบทอง พร้อมกระจกใส่ฝาหลังพร้อมขาตั้ง และที่แขวน ตามโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และ พระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถึงเคมีดับเพลิง) ชนิดผงเคมีแห้ง ประเภท A (ขนาด ๑๕ ปอนด์) จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง