วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว เพื่อเป็นครุภัณฑ์ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง