วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตตำบลคอนฉิมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ สายทิศตะวันตกรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดมีขาตั้ง) จำนวน ๙ เครื่อง เพื่อใช้ในส่วนราชการในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนโจดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง