วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างงานซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง ตีเส้นจราจรไม่ชัดเจนภายในตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านโนนเก่าน้อน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง