วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๑๕ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง (ตีเส้นจราจร) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างบห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มซับเมอร์สโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง