วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำเจลล้างมือ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตทับหน้าผิวคอนกรีตเดิม บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยการถางป่าขุดตอ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน หมู่ที่ ๔ บ้านดงบัง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุง และ (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในระหว่างวันที่ ๑-๙ เมษายน ๒๕๖๔ และ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๙ ป้าย ตามโครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง