วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริม บำรุงรักษาจารีต ประเพณี กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดแมลง และขวดสเปรย์สำหรับฉีดพ่น ป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรผู้เลี้ยงโคกระบือในเขตตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อดำเนินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๑๗ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ฒข ๒๘๘ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการปรับเกรดเรียบภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง