วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ฒข๒๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง เพื่อปรับปรุงแซ่มแซมถนนในการแก้ไขปัญหาผิวจราจรชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน เพื่อนำมาซ่อมแซมปรับปรุงที่ชำรุดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง