วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบมีขาตั้ง) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนที่กักตัวได้มีชุดเครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนมในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.konchim.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ถนนภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเดินสายเมนไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ถนนสายบ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ - บ้านกุดหมากเห็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะรายทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับพื้นที่ และสถานที่กักกัน/ควบคุมและสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง