วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านคอนฉิม ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับโรงเรียนบ้านดอนโจด ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ให้กับให้กับโรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง ดื่มในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสิ่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อใช้ปฏิบัติงานในด้านงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง